Obsługa wózków jezdniowych

Obsługa wózków jezdniowych

Obsługa wózków jezdniowych

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych unoszących, platformowych, ciągnikowych, pchających wraz z bezpieczna wymianą butli gazowej.

Uczestnicy szkolenia również mogą uzupełnić kwalifikacje w zakresie bezpiecznego użytkowania butli, w przypadku operatorów wózków jezdniowych zasilanych gazem.

Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją UDT, który jest dodatkowo płatny (171,94 złote).

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w transporcie wewnętrznym lub do kandydatów na stanowiska pracy w których niezbędne jest posiadanie kwalifikacji operatora wózka jezdniowego potwierdzonych zaświadczeniem.

Warunki uczestnictwa:

  1. w momencie rozpoczęcia szkolenia ukończone 18 lat,
  2. stan zdrowia umożliwiający udział w szkoleniu, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Liczba godzin

Wg. aktualnych programów UDT zajęcia teoretyczne 9 godzin a praktyczne 4-7 godzin w zależności od kategorii wydawanego zaświadczenia.

Program szkolenia

Szkolenia realizujemy według aktualnych programów szkoleń, uzgodnionych z organami dozoru technicznego zgodnie z wymaganiami § 4 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. 2018 poz. 47). Programy zarejestrowane są w centralnym rejestrze Akademii UDT pod nr:

  • „Obsługa wózków jezdniowych unoszących” – 19/01/2019/W-U
  • „Obsługa wózków jezdniowych platformowych, ciągnikowych, pchających” – 18/01/2019/W-PCP
  • „Bezpieczne użytkowanie butli” – 19/01/2019/BUB

Miejsce szkolenia

Szkolenia realizowane są na terenie firmy Klienta lub w innym uzgodnionym miejscu.

Terminy zajęć

Do uzgodnienia

Koszt szkolenia

Koszt szkolenia uzależniony jest od ilości słuchaczy oraz miejsca szkolenia.

Trener

Szkolenie prowadzone jest przez trenerów posiadających wiedzę teoretyczną i praktyczne doświadczenie z zakresu objętego programem szkolenia oraz kwalifikacje potwierdzone zgodnie z wymaganiami, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 (Dz. U. 2018 poz. 47).

Dodatkowa informacja

Wydawane uprawnienia na wózki jezdniowe w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego są ważne bezterminowo na terenie całej Polski.

UWAGA: Zaświadczenia wydane do dnia 31.12.2004 r. zachowują ważność do dnia 31. 12.2019 r., wydane do dnia 31.12.2014 r. zachowują ważność do dnia 31.12.2020 r., wydane od dnia 01.01.2015 r. zachowują ważność do dnia 31.12.2021 r.

udostępnij

Zapisz się