Kurs kadrowo-płacowy

Kurs kadrowo-płacowy

Kurs kadrowo-płacowy

Celem szkolenia jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi kadr z naliczaniem płac i obsługą programów kadrowo-płacowych. Kurs realizowany jest w formie zajęć praktycznych popartych przykładami z praktyki wykładowców, wspomaganych aspektami teoretycznymi oraz zajęć na programach komputerowych kadrowo-płacowych. Kurs kończy się egzaminem, po zdaniu którego słuchacze otrzymują certyfikat z oceną i zakresem omawianych zagadnień.

Dla kogo:

Skierowany jest do osób, które chcą nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia kadr i naliczania płac zarówno do obsługi małej firmy jak i pracy działach kadrowo-płacowych dużych firm.

Liczba godzin

10 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:

Część I – Kadry (30 godzin):

 1. Zagadnienia ogólne: (zewnętrzne i wewnętrzne źródła prawa pracy, podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy, zasady prawa pracy, stosunek pracy.).
 2. Nawiązanie stosunku pracy.
 3. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej i ochrona danych osobowych.
 4. Urlopy wypoczynkowe.
 5. Urlopy bezpłatne i inne zwolnienia od pracy oraz sposoby usprawiedliwiania nieobecności.
 6. Podstawy z czasu pracy.
 7. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika.
 8. Odpowiedzialność materialna pracowników.
 9. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
 10. Podstawowe informacje w zakresie BHP.
 11. Zasady rozwiązywanie stosunku pracy.
 12. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy.
 13. Świadectwo pracy: treść świadectwa pracy oraz sposób i tryb jego wydawania i prostowania.
 14. Test sprawdzający wiedzę

Część II – Płace (30 godzin):

 1. Rodzaje wynagrodzeń ze stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych.
 3. Elementy listy płac
 4. Zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.
 5. Ubezpieczenie zdrowotne.
 6. Zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe.
 7. Inne zagadnienia związane z rozliczaniem składek.
 8. Ustalanie rodzaju przychodu, podstawy opodatkowania i obliczanie zaliczki na podatek dochodowy.
 9. Rodzaje świadczeń.
 10. Dokumentowanie i ustalanie prawa do świadczeń.
 11. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń ich wysokości i okresu wypłaty.
 12. Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych.
 13. Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy.
 14. Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia.
 15. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków.
 16. Potrącenia z umów cywilno-prawnych.

Część III – Zatrudnianie cudzoziemców (4 godziny):

 1. Cudzoziemcy w Polsce – przepisy prawa.
 2. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce.
 3. Obowiązki pracodawcy.
 4. Korzyści z zatrudniania cudzoziemca.
 5. Zagrożenia wynikające z zatrudniania cudzoziemców.

Część IV – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (4 godziny) 

 1. Zasady tworzenia funduszu
 2. Regulamin ZFŚS.
 3. Świadczenia z ZFŚS
 4. Komisja Socjalna, Przedstawiciel pracowników.
 5. Świadczenia urlopowe u pracodawców, którzy nie tworzą ZFŚS

Część V – Program Płatnik ZUS (8 godzin).

Część VI – Program Symfonia kadry i Płace (24 godziny).

Miejsce szkolenia

Zajęcia prowadzone są na ulicy Ostrowskiego 30 we Wrocławiu lub w innym uzgodnionym miejscu.

Terminy zajęć

Do uzgodnienia

Koszt szkolenia

Uzależniony od ilości osób w grupie i miejsca szkolenia

Trener

Zajęcia prowadzą wykładowcy/trenerzy posiadający wieloletnią praktykę w działach kadr i płac zdobytą w biurach rachunkowych oraz na różnych stanowiska włącznie z menedżerskimi w działach kadrowo-płacowych dużych firm.

udostępnij

Zapisz się