Księgowość od podstaw

Księgowość od podstaw

Księgowość od podstaw

Celem szkolenia jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie księgowości. Szkolenie realizowane jest w formie zajęć praktycznych w formie ćwiczeń i zajęć komputerowych wzbogaconych o aspekty teoretyczne. Na zakończenie przeprowadzany jest egzamin, po zdaniu którego każdy słuchacz otrzymuje certyfikat z oceną oraz zakresem zrealizowanego programu.

Dla kogo:

Kurs księgowość od podstaw adresowany jest do osób, które dotychczas nie pracowały w księgowości, lub znają zagadnienia w niewielkim zakresie a chciałyby podjąć pracę w zawodzie księgowego.

Liczba godzin

100 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

Skrócony program:

1. Wprowadzenie do rachunkowości (8 godzin):

 • Podstawy prawne rachunkowością i prawa podatkowego.
 • Omówienie polityki rachunkowości firmy.
 • Omówienie zakładowego planu kont.
 • Omówienie bilansu.
 • Omówienie rachunku zysków i strat.
 • Budowanie bilansu i rachunku zysków i strat.

2. Wprowadzenie do księgowości (4 godziny):

 • Funkcjonowanie, rodzaje i budowa konta księgowego.
 • Rodzaje operacji gospodarczych.
 • Zdarzenia gospodarcze.
 • Zasady zapisów na kontach księgowych.

3. Ewidencja księgowa (42 godziny):

 • Ewidencja majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych.
 • Ewidencja zapasów.
 • Ewidencja środków pieniężnych.
 • Ewidencja należności i zobowiązań.
 • Ewidencja rozrachunków z pracownikami.
 • Ewidencja zobowiązań długoterminowych.
 • Ewidencja rozliczeń międzyokresowych.
 • Ewidencja wyniku finansowego.
 • Ewidencja kapitałów własnych.

4. Prawo podatkowe (16 godzin):

 • Podatek CIT.
 • Podatek PIT.
 • Podatek VAT.

5. Wykorzystanie programu finansowo – księgowego w rachunkowości (30 godzin).

Miejsce szkolenia

Zajęcia prowadzone są na ulicy Ostrowskiego 30 we Wrocławiu lub w innym uzgodnionym miejscu.

Terminy zajęć

Do uzgodnienia

Koszt szkolenia

Uzależniony od ilości osób w grupie i miejsca szkolenia.

Trenerzy

Szkolenie prowadzone jest przez trenerów posiadających wieloletnie doświadczenie.

Trenerzy

Zajęcia prowadzone są przez praktyków pracujących w działach księgowości dużych firm oraz w biurach rachunkowych posiadających dużą wiedzę i doskonałe umiejętności w przekazywaniu jej.

udostępnij

Zapisz się