Osobiste umiejętności kierownicze - rola komunikacji w pracy kierownika hali

Osobiste umiejętności kierownicze – rola komunikacji w pracy kierownika hali

Osobiste umiejętności kierownicze – rola komunikacji w pracy kierownika hali

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z obszaru zarządzania oraz doskonalenie umiejętności menedżerskich takich jak budowanie autorytetu menedżera, zarządzanie informacją, komunikowanie się z zespołem zarówno w pracy codziennej jak i w sytuacjach trudnych, stresujących a także motywowanie i kontrola podwładnych. Szkolenie realizowane jest w formie warsztatów z zastosowaniem mini wykładu, praca w grupach ćwiczeń w parach, testów, rebusów, burzy mózgów.

Dla kogo

dla kadry menedżerskiej

Program

Sesja integracyjna – Gra “Wspólne jezioro”

1. Być przywódcą – rola kierownika w kierowaniu zespołem oraz budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi działami oraz klientami:

 • predyspozycje osobowościowe do kierowania zespołem,
 • rola autorytetu kierownika w zarządzaniu zespołem,
 • style kierowania,
 • podstawowe funkcje kierownicze: planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie,
 • współpraca z innymi działami jako warunek budowania satysfakcjonujących relacji z klientami,

Cele: ukierunkowanie uwagi na doskonalenie kompetencji osobistych wspierających menedżerów w ich codziennej pracy, budowanie autorytetu kierownika , zidentyfikowanie preferowanych stylów kierowania i uwrażliwienie na konieczność elastycznego, dostosowanego do poziomu rozwoju zespołu stylu zarządzania, dookreślenie zadań jakie stoją przed menedżerem, uwrażliwienie na konieczność współpracy między działami.

2. Zasady komunikowania się z podwładnymi:

 • określenie roli efektywnej komunikacji,
 • podstawy dobrego kontaktu,
 • rodzaje komunikowania się ( komunikacja werbalna , jedno- i dwukierunkowa),
 • diagnoza osobistych umiejętności słuchania i mówienia oraz określenie obszarów do rozwoju
 • style komunikowania się i ich konsekwencje,
 • niewerbalne zachowania wzmacniające komunikację językową,
 • zarządzanie przestrzenią,
 • formułowanie poleceń ? wyznaczanie zadań,
 • sztuka zbierania informacji i zadawania pytań w celu poprawy efektywności przepływu komunikacji,

Cel: poszerzenie wiedzy na temat dynamiki komunikacji między ludzkiej, roli komunikacji niewerbalnej, diagnoza osobistych umiejętności komunikowania i ustalenie obszarów do dalszej pracy, doskonalenie umiejętności precyzyjnego komunikowania zadań, poszerzenie pola świadomości celem stymulowania i kontrolowania prowadzonych rozmów, uwrażliwienie na role pytań w prowadzeniu rozmów, ćwiczenie umiejętności stawiania pytań.

3. Efektywna komunikacja jako priorytetowe narzędzie zarządzania pracą własną oraz podwładnymi.

 • znaczenie komunikacji pionowej i poziomej,
 • umiejętność precyzyjnego i selektywnego zbierania informacji,
 • dobry przepływ informacji jako podstawa efektywnej pracy zespołu,
 • udzielanie informacji zwrotnej: konstruktywna krytyka, konstruktywna pochwała,
 • udzielanie informacji o karze bądź zwolnieniu,

Cele: rozpoznawanie źródeł zaburzeń komunikacyjnych i opracowanie sposobów minimalizowanie ich, ćwiczenie umiejętności stosowania pochwał jako czynnika motywującego do zwiększonego wysiłku, udzielanie nagan, prowadzenie rozmów ze zwalnianym pracownikiem.

4. Kierowanie (motywowanie)

 • strategie motywacyjne ? teoria Maslowa a rzeczywistość w organizacji,
 • doświadczenia własne jako determinanta preferowanych stylów motywowania,
 • czynniki wspierające pozamaterialne sposoby motywowania członków zespołu,
 • czynniki utrudniające proces motywowania,
 • pochwała jako spoiwo systemu oddziaływań motywacyjnych,

Cele: doskonalenie umiejętności motywowania podwładnych, poszerzenie spektrum działań motywacyjnych.

5. Kontrolowanie

 • cele i metody kontroli pracy podwładnych,
 • zarządzanie poprzez obchód,
 • rozmowy indywidualne z pracownikami ? rola oceny bieżącej w podnoszeniu efektywności,

Cele: uwrażliwienie na rolę kontroli w procesie zarządzania zespołem, zidentyfikowanie sposobów kontroli podwładnych

6. Podsumowanie: z czym wychodzę , czego się nowego nauczyłem, co w przyszłości wprowadzę w moja praktykę zawodową

Czas trwania

2 dni -16 godzin

Miejsce szkolenia

Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji sp. z o.o., 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 22, siedziba firmy Klienta lub inne uzgodnione miejsce.

udostępnij

Zapisz się