Z nami osiągnij sukces zawodowy

Projekt: „Z nami osiągnij sukces zawodowy”

Projekt: „Z nami osiągnij sukces zawodowy” realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Rynek pracy Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 os./78 K bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy, pracujących w wieku powyżej 29 roku życia z następujących grup: os. powyżej 50 roku życia 19 os., os. długotrwale bezrobotne 18 os., kobiety 78, OzN 6 os., os. o niskich kwalifikacjach 51 os. oraz “ubogich pracujących” – 46 os./18 K .

Wsparcie skierowane jest do grupy docelowej pochodzącej z terenu woj. wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem pow.: złotowskiego, chodzieskiego, konińskiego, słupeckiego, średzkiego, pilskiego gdzie jest największe bezrobocie.

ŚCIEŻKA WSPARCIA:

Projekt zapewni uczestnikom projektu (UP) kompleksowe wsparcie, które umożliwi im wejście/powrót na rynek pracy lub poprawę sytuacji na rynku pracy. Bezpośrednim efektem podejmowanych działań będzie uzyskanie zatrudnienia przez UP.

Projekt oferuje:

 1. Doradztwo zawodowe dla każdego UP (120 UP), w tym:
 • IPD – identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego (4 godz/UP)
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (wapp) (6h/grupa 10 os.)
 • warsztaty grupowe zawodowe z doradcą zawodowym (6h/grupa 10 os.)
 1. Szkolenia zawodowe, które umożliwią zdobycie kwalifikacji i kompetencji – dla 100 UP. Uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu.
 2. Kompleksowe i Indywidualne pośrednictwo pracy (74 UP) – celem jest najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy dla UP oraz właściwego UP na stanowisko zgodne z oczekiwaniami pracodawcy.
 3. Staże zawodowe u pracodawcy trwające 3 miesiące (60 UP)

UP, którzy odbywają staż u pracodawcy otrzymują stypendium stażowe, opłacone badania lekarskie przed stażem, zwrot kosztów dojazdu.

REKRUTACJA:

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Deklaracja uczestnictwa projektu

Kontakt i zapisy:

Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji WIBE sp. z o.o.

tel.: 71 319- 43-23, 668 03 77 66

e-mail: projektzawodowy@wibe.wroc.pl

TRWAŁE REZULTATY:

 • efektywność zatrudnieniowa min. 42 %, zawodowa -min. 13%
 • liczba os. pracujących po opuszczeniu proj. – min. 35 %
 • liczba os., które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu proj. min. 22 %

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.08.2019r. – 31.07.2020

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 953 471,50 PLN

KWOTA DOFINANSOWANIA: 905 797,92 PLN