POSTAW NA ROZWÓJ – OSIĄGNIJ SUKCES

PROJEKT pt. „POSTAW NA ROZWÓJ – OSIĄGNIJ SUKCES”

nr. RPDS.08.02.00-02-0010/18

Projekt pt. „Postaw na rozwój – osiągnij sukces” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU:

Celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 84 osób (48 kobiet) mieszkających na terenie Dolnego Śląska pozostających bez pracy, powyżej 29 roku życia, w tym:

 • osoby bezrobotne – 50 osób (w tym 35 kobiet) (w tym długotrwale bezrobotne – 25 osób, w tym 20 kobiet)
 • bierne zawodowo – 22 osoby (w tym 7 kobiet)
 • osoby niepełnosprawne – 8 osób (w tym 4 kobiety)
 • osoby o niskich kwalifikacjach – 50 osób (w tym 30 kobiet)
 • osoby powyżej 50 roku życia – 8 osób (w tym 5 kobiet)
 • osoby pracujące, znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy (ubodzy pracujący) – 12 osób (w tym 6 kobiet)
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30­-49 lat, którzy nie należą do grupy: OzN, osób o niskich kwalifikacjach, 50 plus, osób długotrwale bezrobotnych – 10 osób

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają:

 • mieszkańcy woj. dolnośląskiego z obszarów objętych programami rewitalizacji (min. 42 osoby)
 • osoby zamieszkujące miasta tracące swoje funkcje (min. 42 osoby): Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Lubań, Nowa Ruda, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja

ŚCIEŻKA WSPARCIA:

Projekt zapewni uczestnikom projektu (UP) kompleksowe wsparcie, które umożliwi im wejście/powrót na rynek pracy lub poprawę sytuacji na rynku pracy. Bezpośrednim efektem podejmowanych działań będzie uzyskanie zatrudnienia lub samozatrudnienia przez UP.

Projekt oferuje:

 1. Doradztwo zawodowe (3 etapy) dla każdego UP (84 UP)
 2. IPD – identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
 3. WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY (WAPP)
 4. WARSZTATY GRUPOWE zawodowe z doradcą zawodowym

 • Szkolenia zawodowe, które umożliwią zdobycie kwalifikacji i kompetencji – dla każdego UP (84 UP)

Uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu.

 • Indywidualne pośrednictwo pracy (62 UP) – w spotkaniach NIE będą uczestniczyć osoby pracujące i mężczyźni w wieku 30-49 lat nie będący w szczególnej sytuacji
 • Staże zawodowe u pracodawcy trwające 3 miesiące (60 UP) – przeznaczone

dla biernych zawodowo i bezrobotnych, którzy nie posiadają doświadczenia zawodowego lub ICH dotychczasowe doświadczenie nie jest wystarczające do podjęcia pracy.

UP, którzy odbywają staż u pracodawcy otrzymują stypendium stażowe, opłacone badania lekarskie przed stażem, zwrot kosztów dojazdu i ubezpieczenie NNW

REKRUTACJA:

Dokumenty rekrutacyjne (PDF):

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Regulamin projektu
 3. Umowa uczestnictwa
 4. Oświadczenie
 5. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 6. Oświadczenie o miejscu zamieszkania na obszarze objętym programem rewitalizacji
 7. Oświadczenie uczestnika projektu (RODO)

Kontakt i zapisy:

Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji WIBE sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 30, pokój nr 114
53-238 Wrocław
tel.: 71 319- 43-23
e-mail. maria.tomys@wibe.wroc.pl

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE:

 1. Rekrutacja uczestników projektu (etapowo) – od 01.09.2019r. do 31.03.2020r.
 2. Zadanie 1 – Ustalenie potrzeb UP (IPD), warsztaty zawodowe i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (etapowo) – od 01.09.2019r do 30.04.2020r.
 3. Zadanie 2 – Uzupełnienie/zdobycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych (etapowo) – od 01.11.2019r. do 30.06.2020r.
 4. Zadanie 3 – Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (etapowo) – od 01.01.2020r. do 31.08.2020r.
 5. Zadanie 4 – Staże zawodowe (etapowo) – 01.10.2019r. do 31.08.2020r.

PLANOWANE EFEKTY (GŁÓWNE REZULTATY):

 1. Podjęcie pracy przez 32 UP (17K, 15M) po opuszczeniu programu.
 2. Uzyskanie kwalifikacji przez 58 UP (33K, 25 M)
 3. Uzyskanie praktycznych umiejętności w środowisku pracy dzięki odbyciu stażu przez 54 UP (29K, 25M)
 4. Poprawa sytuacji na rynku pracy przez 22% UP należących do grupy osób pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy
 5. Podjęcie zatrudnienia przez 42 % UP należących do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3
 6. Podjęcie zatrudnienia przez 52% osoby z grupy bezrobotni mężczyźni w wieku 30­-49 lat

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2019r. – 31.08.2020

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 988 284,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 938 869,00 zł